Algemene Voorwaarden
A A

Algemene voorwaarden

1. NLcare is een eenmanszaak die zich ten doel stelt te adviseren over en te bemiddelen bij zorg, preventie en re-integratie.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, inclusief iedere vervolgopdracht of aanvullende opdracht, die aan NLcare is gegeven. Niet alleen NLcare, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Opdrachten verstrekt aan bij NLcare werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan NLcare verstrekt, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Uitgesloten wordt de werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek dat hiervoor een afwijkende regeling geeft en de werking van artikel 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt.

4. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke overeengekomen uurtarieven. Alle door NLcare bij de uitvoering van een opdracht gemaakte externe kosten zullen zonder enige opslag in rekening worden gebracht. In verband met communicatie-, reproductie-, en andere kantoorkosten zal tevens een bedrag van 6% van het honorarium in rekening worden gebracht. Gewerkte uren, kantoorkosten en externe kosten zullen in beginsel maandelijks worden gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is NLcare gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan de inning van een declaratie.

5. Indien zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet (een nalaten daaronder begrepen) die tot aansprakelijkheid van NLcare leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de bedragen waarop de aansprakelijkheidsverzekering van NLcare aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico van NLcare voor deze gebeurtenis onder deze verzekering. Ingeval om welke reden dan ook NLcare geen aanspraak heeft krachtens de hiervoor bedoelde verzekering zal de aansprakelijkheid van NLcare beperkt zijn tot het bedrag dat NLcare in het desbetreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht.

6. NLcare zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever en daarbij steeds zorgvuldig te werk gaan. NLcare is door de opdrachtgever gemachtigd aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden mede namens die opdrachtgever te aanvaarden.
 
7. Opdrachtgever vrijwaart NLcare tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van NLcare.

8. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bindend ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden in enige vertaling.

9. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en NLcare is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en NLcare mochten ontstaan, zullen uitsluitend door de bevoegde rechter te Almelo worden beslist.

Disclaimer
NLcare streeft er naar de informatie op deze site volledig en correct weer te geven. Wanneer er desondanks onjuistheden of onvolledigheden op de site staan, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De informatie die op deze site verstrekt wordt, beoogt een beeld te geven van de werkzaamheden van NLcare. Aan de site kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend.

NLcare aanvaardt evenmin aansprakelijkheid - van welke aard en uit welke hoofde dan ook - voor het raadplegen of gebruiken van deze site. Het downloaden van bestanden, al dan niet via links op deze site, geschiedt voor eigen risico. Door het raadplegen van deze site gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Privacy statement
NLcare respecteert uw privacy en handelt met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Met dit privacystatement gaan wij nader in op verschillende aspecten van de verwerking van persoonsgegevens.

Waarom wordt informatie verzameld?
Bij het aanvragen van advies en het bemiddelen in zorg vragen wij om persoonsgegevens. Deze worden gebruikt voor uitsluitend onze dienstverlening. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Aan wie worden gegevens verstrekt?
NLcare verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden te behoeve van de uitvoering van de opdracht die NLcare gegeven is, of wanneer dit op grond van de wet is verplicht of in het kader van fraudebestrijding noodzakelijk is.

Vragen
Een vraag over het privacy statement kunt u stellen via ons contactformulier.

Wijzigingen privacystatement
Het is mogelijk dat dit privacystatement wordt gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.

 

Over NLcare

NLcare is intermediair in buitenlandse zorg. Wij adviseren en helpen u bij het vinden en het efficiënt oplossen van uw persoonlijke medische vraagstukken of bij het opzetten en uitvoeren van maatregelen die preventie of re-integratie bevorderen. Heeft u vragen over wachtlijstbemiddeling, een second opinion, preventief onderzoek, verzuimpreventie of re-integratie? Laat het ons weten. Wij bellen en helpen u.

HDZ kliniek Duitsland


Interessante links

HDZ Kliniek Duitsland
www.hdz.nrw.de

Nederlandse Zorgautoriteit
www.nza.nl

KIESBETER.nl - wijst de weg in de zorg
www.kiesbeter.nl

HDZ NRWPraxisklinik Urologie Rhein RuhrRedorange MedicalLukas Krankenhaus
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk secondopinionbuitenland.nl en gathering.secondopinionbuitenland.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van secondopinionbuitenland.nl de cookies ontvangen die eerder via secondopinionbuitenland.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van secondopinionbuitenland.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan secondopinionbuitenland.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus secondopinionbuitenland.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien secondopinionbuitenland.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet secondopinionbuitenland.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt secondopinionbuitenland.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op secondopinionbuitenland.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. secondopinionbuitenland.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op secondopinionbuitenland.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van secondopinionbuitenland.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst secondopinionbuitenland.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die secondopinionbuitenland.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan secondopinionbuitenland.nl?

secondopinionbuitenland.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van secondopinionbuitenland.nl om. Daarnaast plaatst ook secondopinionbuitenland.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op secondopinionbuitenland.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van secondopinionbuitenland.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt secondopinionbuitenland.nl?

De video-player van secondopinionbuitenland.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van secondopinionbuitenland.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op secondopinionbuitenland.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt secondopinionbuitenland.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt secondopinionbuitenland.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. secondopinionbuitenland.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van secondopinionbuitenland.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.